طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)

 • مسئول :
 • جواد حیدرپورجواد حیدرپور
 • وضعیت پیشرفت : خاتمه یافته
  • تخمین شروع : 1399/4/5
  • تخمین پایان : 1399/12/29
  • پایان با تاخیر : 1400/6/28
  • مدت زمان تخمین : 268 روز
  • روز های کاری : 304 روز
  • مدت زمان اجرا : 451 روز
 • مجموع ساعت/نفر کار پیشبینی شده جهت انجام اقدام :
 • 580 ساعت/نفر
  • احمد باقری پهلوانلو : 50 ساعت/نفر
  • شبنم حصاری : 480 ساعت/نفر
 • جزئیات اقدام :
 • فرستنده متن تاریخ ارسال ساعت
  با سلام جلسه با معاونت آموزشی درخصوص فرایند تسویه حساب و ... در مورخه 7 تیرماه برگزار گردید.1399/4/8یكشنبه - ساعت ٧:٢٠
  فرایند ها در ابتدای هفته آینده ارسال خواهد شد.1399/4/8یكشنبه - ساعت ٧:٢٢
  جح لطفا بر اساس جدول زمانبندی کد نویسی سامانه را شروع بفرمائید1399/4/8یكشنبه - ساعت ٨:٣٩
  #36017
  با سلام برنامه سامانه تسویه حساب در حال طراحی میباشد و قسمت گزارش از دید دانشجو طراحی گردیده است.1399/7/13یكشنبه - ساعت ١٥:٢٧
  جح با سپاس لطفا موضوع را به جناب آقای مهندس باقری ارجاع دهید
  تا ادامه فرآیند رو ایشان انجام دهند
  1399/10/14یكشنبه - ساعت ١٣:٢٣
  #41692
  با سلام برنامه نویسی تسویه حساب دانشجویان در دست اقدام می باشد. و تغییرات لازم در دیتا بیس صورت گرفته شد.1399/7/30چهارشنبه - ساعت ١٥:١٦
  #42869
  با سلام در حین برنامه نویسی نیاز گردید که جدول user یکسری تغییرات داشته باشد 1399/8/17شنبه - ساعت ٧:٤٤
  جح سلام
  کار به کجا رسید
  1399/9/30یكشنبه - ساعت ١٠:١
  #43848
  با سلام آقای مهندس باقری سامانه تسویه حساب دانشجویان در مورخه 04/11/1399 همراه با کد برنامه، دیتا بیس و مشخصات سرور بطور کامل تحویل شما گردید. 1399/11/6دوشنبه - ساعت ١٤:٤٤
  به دلیل اینکه کلیه تیکت های مربوط به اقدام برنامه نویسی تسویه حساب دانشجویان بسته شده است مجبور به ایجاد تیکت جدید گردیم.1399/11/6دوشنبه - ساعت ١٤:٤٤
  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمایی های شما.
  در حال بررسی و یادگیری سامانه هستم
  1399/11/7سه شنبه - ساعت ١٤:١١
  #49497
  جح سلام، انشا الله بعد از اتمام مرخصی نسبت به جمع بندی و تحویل سامانه تسویه حساب دانشجویی اقدام بعمل آورید و ذیل همین تیکت موضوع را ببندید. 1399/11/19یكشنبه - ساعت ١١:٢٥
  سلام
  تا آخر این هفته جمعش میکنم
  1399/11/25شنبه - ساعت ٨:٤٦
  جح به احترام نظر شما، پروژه تا آخر هفته تمدید شد1399/11/27دوشنبه - ساعت ٢١:١٣
  #51352
  1(بسته شده) 1399/4/8 07:20:38 - 36017#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (طراحی و برنامه نویسی سامانه)
  • ضرب العجل : 12:0:0:0 - 1399/4/15 - انجام شده در : 1:0:0:300 - 1399/4/11 عبور از مهلت انجام (1481روز و 5ساعت)
   1%

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام جلسه با معاونت آموزشی درخصوص فرایند تسویه حساب و ... در مورخه 7 تیرماه برگزار گردید.

  7.20 صبح | 8 تير 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  فرایند ها در ابتدای هفته آینده ارسال خواهد شد.

  7.22 صبح | 8 تير 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  لطفا بر اساس جدول زمانبندی کد نویسی سامانه را شروع بفرمائید

  8.39 صبح | 8 تير 99
  2(بسته شده) 1399/7/13 15:27:50 - 41692#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام برنامه سامانه تسویه حساب در حال طراحی میباشد و قسمت گزارش از دید دانشجو طراحی گردیده است.

  15.27 ظهر | 13 مهر 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  با سپاس لطفا موضوع را به جناب آقای مهندس باقری ارجاع دهید
  تا ادامه فرآیند رو ایشان انجام دهند

  13.23 ظهر | 14 دی 99
  3(بسته شده) 1399/7/30 15:16:17 - 42869#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام برنامه نویسی تسویه حساب دانشجویان در دست اقدام می باشد. و تغییرات لازم در دیتا بیس صورت گرفته شد.

  15.16 ظهر | 30 مهر 99
  4(بسته شده) 1399/8/17 07:44:03 - 43848#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام در حین برنامه نویسی نیاز گردید که جدول user یکسری تغییرات داشته باشد

  7.44 صبح | 17 آبان 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام
  کار به کجا رسید

  10.1 صبح | 30 آذر 99
  5(بسته شده) 1399/11/6 14:44:11 - 49497#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)

  شبنم حصاری (0682469173)

  با سلام آقای مهندس باقری سامانه تسویه حساب دانشجویان در مورخه 04/11/1399 همراه با کد برنامه، دیتا بیس و مشخصات سرور بطور کامل تحویل شما گردید.

  14.44 ظهر | 6 بهمن 99

  شبنم حصاری (0682469173)

  به دلیل اینکه کلیه تیکت های مربوط به اقدام برنامه نویسی تسویه حساب دانشجویان بسته شده است مجبور به ایجاد تیکت جدید گردیم.

  14.44 ظهر | 6 بهمن 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  با سلام
  ضمن تشکر از راهنمایی های شما.
  در حال بررسی و یادگیری سامانه هستم

  14.11 ظهر | 7 بهمن 99
  6(بسته شده) 1399/11/19 11:25:33 - 51352#
  • اقدامات :
  • طراحی و برنامه نویسی سامانه تسویه حساب دانشجویان (Programming)
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  سلام، انشا الله بعد از اتمام مرخصی نسبت به جمع بندی و تحویل سامانه تسویه حساب دانشجویی اقدام بعمل آورید و ذیل همین تیکت موضوع را ببندید.

  11.25 صبح | 19 بهمن 99

  احمد باقری پهلوانلو (0682420271)

  سلام
  تا آخر این هفته جمعش میکنم

  8.46 صبح | 25 بهمن 99
  جح

  جواد حیدرپور (0759984778)

  به احترام نظر شما، پروژه تا آخر هفته تمدید شد

  21.13 ظهر | 27 بهمن 99