ساماندهی وضعیت فاوا بیمارستان امام علی (ع) (بیمارستان امام علی (ع))