رتبه 10 (با مجموع نمره : 3590.63)

324
نرگس پورجعفر

نرگس پورجعفر

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی ارشد نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 10
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 1
98% (180 امتیاز)
تخصصی
رتبه 8
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 27
2% (65.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 11
29% (1305 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 3
66% (2040 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته