رتبه 17 (با مجموع نمره : 2878.85)

384
احسان حاتمی

احسان حاتمی

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی ارشد نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 17
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 2
89% (165 امتیاز)
تخصصی
رتبه 6
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 28
2% (61.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 7
36% (1620 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 19
34% (1032.6 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته