رتبه 25 (با مجموع نمره : 2250)

21
محبوبه رضازاده

محبوبه رضازاده

کارشناس فاوا واحد

دکترای HIT
بیمارستان امام علی (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 25
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 52
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 52
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 52
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 12
29% (1290 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 22
31% (960 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته