رتبه 13 (با مجموع نمره : 3210)

17
سمیه جباری

سمیه جباری

مسئول فاوا واحد

کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
مرکز آموزش مجازی
رنکینگ کلی : رتبه 13
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 51
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 51
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 51
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 41
10% (450 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 1
89% (2760 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته