رتبه 37 (با مجموع نمره : 1260)

25
ایمان علی دادیانی

ایمان علی دادیانی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
دانشکده دندانپزشکی
رنکینگ کلی : رتبه 37
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 50
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 50
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 50
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 50
7% (300 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 21
31% (960 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته