رتبه 27 (با مجموع نمره : 2180)

23
محمد مهرو

محمد مهرو

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان پورسینای آشخانه
رنکینگ کلی : رتبه 27
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 49
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 49
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 49
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 43
10% (440 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 6
56% (1740 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته