رتبه 36 (با مجموع نمره : 1355)

54
سمانه محمد نیا

سمانه محمد نیا

کارشناس فاوا واحد

کارشناس فناوری اطلاعات
معاونت فرهنگی دانشجویی
رنکینگ کلی : رتبه 36
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 48
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 48
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 48
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 52
7% (275 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 17
35% (1080 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته