رتبه 39 (با مجموع نمره : 990)

212
محمد فخاری

محمد فخاری

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
شبکه بهداشت و درمان شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 39
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 47
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 47
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 21
5% (280 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 25
16% (710 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 46
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته