رتبه 23 (با مجموع نمره : 2465.5)

283
بهمن پناه

بهمن پناه

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان اما م حسن (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 23
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 43
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 43
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 13
33% (1800.5 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 27
15% (665 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 45
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته