رتبه 47 (با مجموع نمره : 549.85)

208
اشرف ژاله

اشرف ژاله

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 47
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 42
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 42
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 29
1% (46.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 33
12% (500 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 41
1% (3.6 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته