رتبه 50 (با مجموع نمره : 445)

86
فاطمه گلی

فاطمه گلی

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 50
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 41
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 41
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 47
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 42
10% (445 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 44
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته