رتبه 48 (با مجموع نمره : 504)

318
رعنا رضایی

رعنا رضایی

مسئول فاوا واحد

کاردانی نرم افزار
آموزش عالی سلامت پرستاری شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 48
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 39
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 39
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 37
1% (29 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 36
11% (475 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 43
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته