رتبه 49 (با مجموع نمره : 455.03)

344
پریا رحمانی

پریا رحمانی

مسئول فاوا واحد

کاردانی کامپیوتر
دانشکده پرستاری مامایی
رنکینگ کلی : رتبه 49
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 38
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 38
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 39
1% (28.13 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 21
19% (825 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 52
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته