رتبه 30 (با مجموع نمره : 1985.88)

310
مجتبی  حقیقت پناه

مجتبی حقیقت پناه

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی it
بیمارستان اما م حسن (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 30
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 37
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 37
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 17
29% (1600.38 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 49
7% (300 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 38
3% (85.5 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته