رتبه 29 (با مجموع نمره : 2124.35)

355
مهدی جوارشی

مهدی جوارشی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
معاونت فرهنگی دانشجویی
رنکینگ کلی : رتبه 29
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 35
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 35
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 42
1% (16.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 20
19% (855 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 11
41% (1253.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته