رتبه 40 (با مجموع نمره : 923.73)

291
ام کلثوم آلخانیان

ام کلثوم آلخانیان

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
مرکز بهداشت بجنورد
رنکینگ کلی : رتبه 40
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 34
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 34
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 25
4% (200.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 23
17% (760 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 48
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته