رتبه 46 (با مجموع نمره : 613.4)

270
مریم امامی

مریم امامی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
شبکه بهداشت و درمان گرمه
رنکینگ کلی : رتبه 46
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 33
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 33
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 23
5% (240.5 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 51
7% (285 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 36
3% (87.9 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته