رتبه 15 (با مجموع نمره : 3040.75)

392
پریزاد مهوش

پریزاد مهوش

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان اما م حسن (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 15
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 32
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 32
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 15
29% (1605.75 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 44
10% (415 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 20
33% (1020 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته