رتبه 14 (با مجموع نمره : 3172.03)

374
سمیه کاویانی

سمیه کاویانی

کارشناس فاوا واحد

کارشناس ارشد نرم افزار
بیمارستان بنت الهدی بجنورد
رنکینگ کلی : رتبه 14
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 30
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 30
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 18
29% (1600.13 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 13
28% (1250 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 29
11% (321.9 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته