رتبه 16 (با مجموع نمره : 2981.25)

304
مجید سیاوشی

مجید سیاوشی

مسئول فاوا واحد

کاردانی نرم افزار
بیمارستان شهدای فاروج
رنکینگ کلی : رتبه 16
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 29
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 29
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 4
40% (2206.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 35
11% (475 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 30
10% (300 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته