رتبه 1 (با مجموع نمره : 8359.1)

449
حامد ره آموز

حامد ره آموز

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی ارشد معماری
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 1
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 8
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 1
99% (50 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 1
93% (5225 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 3
42% (1885 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 14
39% (1199.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته