رتبه 6 (با مجموع نمره : 4954.73)

390
هوشنگ شکیبا

هوشنگ شکیبا

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان امام علی (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 6
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 28
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 28
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 9
36% (2000.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 10
31% (1395 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 9
50% (1559.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته