رتبه 33 (با مجموع نمره : 1671.85)

333
مهدی قاسم پور

مهدی قاسم پور

مسئول فاوا معاونت درمان

کارشناس ارشد مدارک پزشکی
معاونت درمان
رنکینگ کلی : رتبه 33
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 6
17% (30 امتیاز)
تخصصی
رتبه 26
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 30
1% (41.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 24
17% (745 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 25
28% (855.6 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته