رتبه 31 (با مجموع نمره : 1918.63)

526
مرتضی کرامتی

مرتضی کرامتی

مسئول فاوا واحد

کارشناس ارشد نرم افزار
مرکز بهداشت بجنورد
رنکینگ کلی : رتبه 31
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 26
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 25
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 24
4% (205.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 5
37% (1665 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 40
2% (48 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته