رتبه 12 (با مجموع نمره : 3229.6)

354
بابک شهسوار

بابک شهسوار

مسئول اداره زیرساخت

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 12
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 25
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 3
20% (10 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 41
1% (22.5 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 9
31% (1395 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 5
58% (1802.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته