رتبه 34 (با مجموع نمره : 1528.48)

357
یاسر خسروشاه

یاسر خسروشاه

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
معاونت تحقیقات و فناوری
رنکینگ کلی : رتبه 34
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 24
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 24
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 35
1% (30.38 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 30
13% (575 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 23
30% (923.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته