رتبه 8 (با مجموع نمره : 3945)

415
سمیرا حسینی

سمیرا حسینی

مسئول فاوا واحد

کارشناس ارشد نرم افزار
معاونت بهداشتی
رنکینگ کلی : رتبه 8
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 4
41% (75 امتیاز)
تخصصی
رتبه 23
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 31
1% (40 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 2
48% (2150 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 7
54% (1680 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته