رتبه 28 (با مجموع نمره : 2155.9)

185
احمد باقری پهلوانلو

احمد باقری پهلوانلو

کارشناس فاوا ستاد

کارشناس ارشد نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 28
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 23
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 22
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 46
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 15
23% (1015 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 16
37% (1140.9 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته