رتبه 3 (با مجموع نمره : 5580.13)

373
سید حسین حسینی فر

سید حسین حسینی فر

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان جاجرم
رنکینگ کلی : رتبه 3
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 22
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 21
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 3
40% (2245.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 26
16% (705 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 2
85% (2629.5 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته