رتبه 32 (با مجموع نمره : 1862)

201
بابک قهرمانی

بابک قهرمانی

مسئول اداره آمار

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 32
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 7
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 4
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 43
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 28
15% (650 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 13
39% (1212 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته