رتبه 5 (با مجموع نمره : 5154.98)

401
سید محمد سیدی

سید محمد سیدی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان امام رضا
رنکینگ کلی : رتبه 5
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 20
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 19
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 6
40% (2201.88 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 4
40% (1790 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 15
38% (1163.1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته