رتبه 4 (با مجموع نمره : 5468.9)

244
معصومه اسدی

معصومه اسدی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان بنت الهدی بجنورد
رنکینگ کلی : رتبه 4
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 19
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 18
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 2
50% (2800 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 8
32% (1420 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 12
40% (1248.9 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته