رتبه 51 (با مجموع نمره : 288.75)

375
فاطمه حاتمی

فاطمه حاتمی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
دانشکده پزشکی
رنکینگ کلی : رتبه 51
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 18
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 17
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 38
1% (28.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 47
8% (340 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 50
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته