رتبه 43 (با مجموع نمره : 745.4)

318
صمد حسن پور

صمد حسن پور

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان امام خمینی شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 43
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 17
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 16
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 20
5% (280 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 32
12% (535 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 49
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته