رتبه 19 (با مجموع نمره : 2635)

208
آیلر شادکامی

آیلر شادکامی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان پورسینای آشخانه
رنکینگ کلی : رتبه 19
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 16
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 15
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 11
36% (2000 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 29
14% (635 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 42
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته