رتبه 20 (با مجموع نمره : 2618.4)

411
حسین نگاری

حسین نگاری

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
بیمارستان امام خمینی شیروان
رنکینگ کلی : رتبه 20
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 15
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 14
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 14
33% (1800 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 31
12% (540 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 31
9% (278.4 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته