رتبه 52 (با مجموع نمره : 260.13)

535
فرشید خواجه پور

فرشید خواجه پور

مسئول فاوا واحد

کارشناس ارشد نرم افزار
معاونت آموزشی
رنکینگ کلی : رتبه 52
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 14
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 13
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 32
1% (35.63 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 46
9% (385 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 51
1% (1 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته