رتبه 9 (با مجموع نمره : 3667.75)

535
قاسم راستینه

قاسم راستینه

کارشناس فاوا واحد

کارشناسی ارشد نرم افزار
بیمارستان امام علی (ع)
رنکینگ کلی : رتبه 9
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 13
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 12
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 16
29% (1605.25 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 6
37% (1635 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 27
14% (427.5 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته