رتبه 45 (با مجموع نمره : 664.9)

37
رضا علی آبادی

رضا علی آبادی

مسئول فاوا واحد

کارشناسی نرم افزار
معاونت غذا و دارو
رنکینگ کلی : رتبه 45
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 12
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 11
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 45
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 34
11% (475 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 33
7% (189.9 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته