رتبه 38 (با مجموع نمره : 1155)

19
زهرا جعفرزاده

زهرا جعفرزاده

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 38
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 11
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 10
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 44
1% (1 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 17
21% (915 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 32
8% (240 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته