رتبه 7 (با مجموع نمره : 4907)

256
شبنم حصاری

شبنم حصاری

معاون اجرایی فاوا

کارشناسی ارشد نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 7
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 3
41% (75 امتیاز)
تخصصی
رتبه 9
2% (1 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 10
36% (2000 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 22
18% (795 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 4
66% (2037 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته