رتبه 26 (با مجموع نمره : 2231.75)

531
سمیه صفایی

سمیه صفایی

کارشناس فاوا ستاد

کارشناسی نرم افزار
ستاد دانشگاه
رنکینگ کلی : رتبه 26
آموزش و اطلاع رسانی
رتبه 10
1% (1 امتیاز)
تخصصی
رتبه 2
50% (25 امتیاز)
مشارکت در اهداف
رتبه 33
1% (33.75 امتیاز)
حجم کار ارباب رجوع
رتبه 14
25% (1105 امتیاز)
حضور و غیاب
رتبه 18
35% (1068 امتیاز)
مشاهده جزئیات رنک
مشاهده رنکینگ گذشته