بارگزاری سامانه hop

28 ٩:٤٧ ق.ظ

بارگزاری پرتال https://hop.behdasht.gov.ir امربوط به پایش برنامه های مدیریت آمار و فناوری اطلاعات در سامانه انجام شد.


از مجموع 1 رأی
مهندس جواد حیدرپور - 2 هفته گذشته یكشنبه ١٦ دی ١٣٩٧ - ١٠:٢٣ ق.ظ
سپاس