دوره سواد رایانه ای ویژه پرسنل بیمارستان امام حسن (ع)  بصورت کارگاه عملی برگزار گردید در این دوره که به مدت 14 ساعت در سایت دانشکده پرستاری برگزار شد مهندس شهسوار ،مهندس حصاری و مهندس حاتمی مباحث سواد رایانه ای را ارائه کردند

 


از مجموع 2 رأی

فاقد نظر