دوازدهمین جلسه کمیته دولت الکترونیک و هوشمند سازی در مورخه 97/10/10ساعت 8 صبح بصورت کنفرانس با حضور رابطین هرمعاونت برگزار گردید.و صورت جلسه آن در سایت فاوا به آدرس زیر http://fava.nkums.ac.ir/Category/26388 موجود می باشد.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر