آموزش کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع در مرکز جامع سلامت صندل آباد

 آموزش کار با سامانه نوبت دهی نظام ارجاع در مرکز جامع سلامت صندل آباد برای ارجاع بیماران از سطح 1 به سطح 2 و 3 توسط نماینده مدیریت فاوا دانشگاه مهندس شبنم حصاری در مورخه 97.08.14 صورت گرفت.


از مجموع 1 رأی

فاقد نظر