سپاس

927

راهنمای سامانه پرونده الکترونیکی سلامتکدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10)

نسخه نهایی کدینگ طبقه بندی تشخیص بیماری ها(ICD10) مورد تائید معاونت درمان

سیام

سامانه یکپارچه اطلاعات مراکز
از مجموع 3 رأی

فاقد نظر