شرح وظایف

362

شرح وظایف همکاران به تفکیک نقش های اداری در مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتمسئول دبیرخانه دانشگاه

اتوماسیون امور عمومی، پشتیبانی و رفاهی
فاقد نظر