شرح وظایف

428

شرح وظایف همکاران به تفکیک نقش های اداری در مدیریت آمار و فناوری اطلاعاتمسئول دبیرخانه دانشگاه

اتوماسیون امور عمومی، پشتیبانی و رفاهی
از مجموع 1 رأی

فاقد نظر